Loading...

Pravidla soutěže SLEDUJ a SDÍLEJ

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "SLEDUJ a SDÍLEJ".
Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny, kteří se zúčastní soutěže "SLEDUJ a SDÍLEJ". Odesláním soutěžní fotografie každý účastník potvrzuje, že se s pravidly seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

Vyhlašovatel

Avenier a.s.
Bidláky 20, 639 00 Brno
IČ: 26260654
DIČ: CZ699000899
Spisová značka B 3646 vedená u Krajského soudu v Brně.
(dále jen "Vyhlašovatel")

Soutěžní ceny 

1. cena je filtrační láhev na vodu Fill2Pure Ultralight AA
2. cena je cestovní lékárnička
3. cena je knížka „Ochrana zdraví na cestách“

Název soutěže

SLEDUJ a SDÍLEJ

Trvání soutěže

Soutěž na webových stránkách www.ockovacicentrum.cz trvá po dobu 3 měsíců. 

Princip soutěže

Široká veřejnost zasílá své fotografie na email cestovani (@) ockovacicentrum.cz a to v požadované formě, která je definována v pravidlech této soutěže. Soutěž probíhá 3 měsíce. Během této doby hlasuje široká veřejnost o nejlepší soutěžní fotografii. Vítězné příspěvky jsou vybrány na základě nejvíce udělených hlasů od hlasujících. Tři příspěvky, které získají nejvíce hlasů, budou odměněny. Budou-li během jednoho soutěžního kola příhlášeny méně než tři soutěžní fotografie, má Vyhlašovatel právo toto soutěžní kolo nevyhlašovat a soutěžní fotografie přihlásit do dalšího kola. 

Podrobná pravidla Soutěže "SLEDUJ a SDÍLEJ"

Stránky

Pojmem Stránky rozumíme webové stránky www.ockovacicentrum.cz.

Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá osoba, starší 18 let, která dle pravidel odeslala soutěžní formulář a fotografii na email cestovani@ockovacicentrum.cz.
Každý soutěžící se může účastnit během jednoho kola soutěže pouze jednou fotografii.
Soutěžící se nesmí do soutěže přihlásit fotografii, kterou vložil do soutěže v uplynulých soutěžních kolech.
Soutěžící smí soutěžit pouze s fotografií, na kterou vlastní autorská práva. V případě, že tato práva nevlastní a fotografii do soutěže přihlásil, nese veškerou odpovědnost spojenou s porušením této jeho povinnosti.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. budou Vyhlašovatelem ze soutěže vyloučeni.

Soutěžní fotografie

Soutěžní fotografií se rozumí fotografie, pořízená během jakékoli dovolené nebo zahraniční cesty. Obsahem fotografie může být scenérie nebo i osoby, se kterými jste v příbuzenském nebo blízkém vztahu a máte svolení s použitím fotografie, na kterých se nacházejí v identifikovatelné podobě. V případě, že osoby na fotografii nelze identifikovat, můžete takovou fotografii použít bez újmy.
Soutěžící se zavazuje nevkládat na Stránky takové fotografie, které by mohly vést k ohrožování či narušování veřejného pořádku, mravnosti či být v rozporu se zákonem.
Vyhlašovatel si vyhrazuje konečné rozhodovací právo o tom, která fotografie bude na webu zobrazena.
Hlasující Je takový registrovaný uživatel, který hlasoval pro některou ze soutěžních fotografií.

Hlasování

Hlasovat o nejlepší fotografií můžete po vložení svého e-mailu do hlasovacího pole. Každý registrovaný e-mail má k dispozici v daném soutěžním kole1 hlas pro každou fotografii.

Registrace

Hlasující se registruje zadáním své emailové adresy na Stránkách, přičemž se na zadaný emailový účet odešle potvrzující odkaz. Po kliknutí na tento odkaz se aktivuje hlasovací právo a hlasující může u vybraného příspěvku hlasovat.

Výběr vítězů

O konečném pořadí fotografií v soutěžním kole soutěže "Sleduj a Sdílej" rozhodne počet udělených hlasů ze strany registrovaných hlasujících.

Výhry

Výhra není spojena s žádnou finanční odměnou.
Aktuální soupis cen pro výherce jednotlivých soutěžních kol najdete v této sekci nahoře.
V případě, že výherce jakoukoli cenu nepřevezme, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti.
Vyhlašovatel soutěže nenese odpovědnost za nedoručení výhry způsobené jinými subjekty či okolnostmi (např. nedoručením ze strany České pošty apod.). Výhry budou rozeslány do 1 měsíce od vyhlášení výsledkové listiny. Výhry nejsou rozesílány doporučeně. Výherce bude o své výhře upozorněn emailem a bude zveřejněn na stránkách soutěže. Pokud nebude výhra výhercem převzata do 30 dnů, jeho výhra propadá Vyhlašovateli soutěže. Výhry nelze soudně vymáhat.

Vyhlášení výherců

Výherci budou po ukončení soutěže vyhlášeni a zveřejněni na Stránkách.
V případě výhry budou soutěžící kontaktováni na základě kontaktních údajů odeslaných v soutěžním formuláři. Získá-li soutěžící v soutěži "Sleduj a Sdílej" jakoukoli výhru, automaticky souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení po ukončení soutěže na Stránkách.
Vyhlášení absolutních vítězů proběhne do 5 pracovních dnů od ukončení soutěžního kola.

Uzávěrky

Uzávěrka pro přihlášení fotografií do soutěže jsou 3 pracovní dny před spuštěním nového soutěžního kola.

Udělení souhlasu

Soutěžící zasláním fotografie a formuláře vyslovuje Vyhlašovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, uvedených v soutěžním formuláři, v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, pro účely soutěže "Sleduj a Sdílej".
Předání výher soutěže může být uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, fotografie, obrazové či zvukové záznamy výherců a příp. osob zobrazených ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech pořadatele nebo organizátora po dobu 5ti let od skončení soutěže. Zároveň soutěžící uděluje Vyhlašovateli souhlas s tím, že je Vyhlašovatel oprávněn využívat jméno, příjmení a adresy a jeho fotografie pro reklamní, propagační a marketingové účely.
Zasláním fotografie uživatel souhlasí se zveřejněním fotografie na Stránkách a v médiích, která jsou mediálními partnery soutěže. Zároveň uživatel souhlasí se zveřejněním fotografie za účelem propagace soutěže "Sleduj a sdílej".

Porušení pravidel

Pokud se ukáže, že se jakákoli osoba i přes porušení pravidel, stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato výhra nebude tomuto soutěžícímu předána. Ze soutěže budou také vyloučeni účastníci, u nichž bude mít vyhlašovatel soutěže oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání jím samotným nebo ze strany jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play.

Spory

Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na vyhlašovateli, výhry není možné vymáhat soudní cestou a účastník není oprávněn místo výher požadovat finanční plnění.

Odpovědnost

Vyhlašovatel neodpovídá za jakékoli případné škody vzniklé výhercům v souvislosti s užíváním výher.
Vyhlašovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Vyhlašovatele. V takovém případě si Vyhlašovatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Ostatní podmínky

Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny, kteří se soutěže zúčastní.
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na Stránkách.

Kontakt

adresa: Avenier a.s., Bidláky 20, 639 00 Brno
e-mail: martin.nesrsta (@) avenier.cz